คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร: การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร:     ผศ. ดร อรพรรณบุตรกตัญญู      

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์