คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2)

วิทยากร :    รศ.ยืน ภู่วรวรรณ  

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ชั้น 6 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์