คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอน และการทำสื่อบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย 26 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : เทคนิคการสอน และการทำสื่อบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย

วิทยากร :   ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์  อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์