คลิปวิดีโอบรรยากาศการอบรม : “สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้” วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมผ่องโกมล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ร่วมกับ 
มูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ 
จัดอบรม โครงการบริการวิชาการพัฒนาครูประจำการ
ตามแนวทางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ประจำปี 2562 

หัวข้อ “สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้” 
วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมผ่องโกมล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต