ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2560. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/08/2017 (77 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2