คณิตคิดเพลิน:Play and Learn Math(ครูคณิตศาสตร์ ป.4-ม.6) วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559


“หลักสูตร คณิตคิดเพลิน:Play and Learn Math(ครูคณิตศาสตร์ ป.4-ม.6)
วิทยากร : รศ.ดร อัมพร ม้าคนอง
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร คณิตคิดเพลิน:Play and Learn Math(ครูคณิตศาสตร์ ป.4-ม.6). Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 10/18/2016 (33 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2