กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดและเจตคติทางคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559


“หลักสูตร กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดและเจตคติทางคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
วันที่14-15 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.”

From หลักสูตร กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดและเจตคติทางคณิตศาสตร์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/19/2016 (66 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2