การใช้ Google Earth ในการสอนภาษาอังกฤษ การผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์กับภาษาอังกฤษ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร การใช้ Google Earth ในการสอนภาษาอังกฤษ การผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์กับภาษาอังกฤษ
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การใช้ Google Earth ในการสอนภาษาอังกฤษ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/05/2017 (47 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2