การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเยาวชนนักวิทย์รุ่นเยาว์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้อาเซียน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559