การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย
วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/02/2017 (47 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2