การสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching) วันที่ 1 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร การสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching)
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching). Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/05/2017 (80 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2