การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยวิธีสอนจากสถานการณ์จำลอง วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559


“หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยวิธีสอนจากสถานการณ์จำลอง
วิทยากร : รศ.ศิตา เยี่ยมขันถาวร
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 10/18/2016 (27 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2