การพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2558


“โครงการ พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
จัดอบรม เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21”
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง”

From โครงการ พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จ.พัทลุง. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 10/29/2015 (94 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2