การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสมอง 2 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559


“การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสมอง 2
โดย ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่8-9 กรกฎาคม 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4”

From การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสมอง. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/13/2016 (200 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2