การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/22/2017 (60 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2