การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์