การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560


“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)”
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อิทสังข์, อาจารย์รัชดา ยาตรา และอาจารย์สุทธิพงษ์ พงษ์วร
จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน”

From การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/13/2017 (196 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2