การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมอง และการเรียนรู้ผ่านการเล่น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559


“หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมอง และการเรียนรู้ผ่านการเล่น
วิทยากร ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559
จัดโดย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ณ โรงแรมอินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”

From บรรยากาศ หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่2. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/07/2016 (28 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2