กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย เพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย เพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/08/2017 (56 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2